Yard-wells in Moscow


1) 1c2, Solyanka Street

2) 6c6, Tverskaya Street

3)12c7, Tverskaya Street

4) 7/5c3, Bolshaya Dmitrovka Street

5) 22, Bolshaya Dmitrovka Street

6) 4c3, Strastnoy Boulevard

7) 8, Maliy Kozikhinskiy Lane

8) 11c2, Trekhprudniy Lane

9) 9, Trekhprudniy Lane

10) 27c1, Tverskaya Street

11) 51c1, Arbat Street

12) 7, Nikitskiy Boulevard

13) 6, Klimentovskiy Lane

14) 17, Stariy Tolmachevskiy Lane

Author of the photos: pultz